Søg

Bæredygtigt alternativ - robinie træ ?

Robinietræ – Et bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ

bæredygtigt træ
bæredygtigt træ

Forord: (Rapport af Claus Buhl Sørensen)

Nærværende rapport er sammenfattet af den viden og de erfaringer, der er opsamlet gennem projekfet med den lidt tunge titel:

Præsentation og Dokumentation af et bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ

Projektet er finanseret af Den Grønne Fond, der hermed bringes tak.

Projektet er formuleret efter opfordring fra Den Økologiske Have i Odder, og er gennemført i et frugtbart samarbejde med hele havens personale.

Havens indsats omkring Robinie er dog ikke afsluttet med afleveringen af denne rapport.
De produkter, der er fremskaffet gennem projektet vil i lang tid fremover være at finde i haven, hvor de vil indgå i den løbende formidling af hvilke materialer og produkter den miljøbevidste forbruger / havebruger kan vælge.

Undertegnedes opgave har været at beskrive Robinie som træart og som ressource, herunder at pege på de områder, hvor den teknisk og miljømæssigt er et alternativ til både det trykimprægnerede træ og de substitutter der allerede er (plast og tropisk træ).

For en god ordens skyld, skal jeg gøre opmærksom på, at meninger og holdninger til brug af træ, der er udtrykt i rapporten alene står for egen regning.

Tingheden 9 Juni 1997

Forstkandidat Claus Buhl Sørensen

Indledning:

Miljøhensyn spiller en stadig større rolle ved valg af de materialer og produkter vi omgiver os med. Snart sagt alle produktyper markedsføres i miljøvenlige versioner: Biler, vaskepulver og fødevarer er alle eksempler, omend produkternes “miljøvenlige” egenskaber oftest kun stammer fra et enkelt eller få punkter i produktets livscyklus.

Træprodukter har generelt en meget lav miljøbelastning målt gennem hele dets livscyklus. Undtagelsen er (tryk)imprægneret træ, hvor der – uanset at det imprægnerede træ måtte være fældet i bæredygtige skove – er et klart problem mht. bortskaffelse af de udtjente produkter. Dette problem rammer alene den forbruger, der på et tidspunkt må have investeret i et produkt af trykimprægneret træ. Hertil kommer en almindelig tvivl eller mistanke til de trykimprægnerede produkters miijøegenskaber i brugen. Debatten omkring ulemperne ved brug af trykimprægneret træ er da også i høj grad drevet af forbrugerne.

Indtil nu har den officielle reaktion været en revurdering af de imprægneringsmidler, der anvendes, og en række stoffer (Arsen og Chrom) må nu ikke længere anvendes ved imprægnering af træ. Den årlige tilgang af trykimprægneret træ er ca. 240.000 kbm – en mængde, der nogenlunde svarer til den samlede produktion på danske nåletræsawærker.
Stort set alt det træ, der imprægneres i Darrmark er skovfyr importeret fra primært de nordiske lande.
Afgangen af imprægneret træ kendes ikke.

Formåiet med nærværende rapport, er at påvise et bæredygtigt alternativ til brugen af trykimprægneret træ: Robinie pseudoacacia. Træarten adskiller sig fra andre alternativer (tropiske træsorter og Western Red Cedar), ved at være dyrket (plantageart) i Europa langt fra dens nafuriige udbredelse (Nordamerika).

Robinie er teknisk og kvalitativt et udmærket alternativ tii en lang række af de produkter, der i dag almindeligvis fremstilles af trykimprægneret fyr eller diverse tropiske træsorter.

Den europæiske hugst af Robinie er imidlertid begrænset, hvorfor Robinie kun kan blive et supplement til det danske forbrug af trykimprægneret (fyrre) træ.

Det er håbet at denne rapport, ikke kun vil føre til at Robinie intoduceres på det danske marked, men at forbruget af robinie tillige vil ske på de felter, hvor den miijømæssige effekt vil være størst (de højeste imprægneringsklasser).

Hertil kommer at de tanker, rapporten har omkring en mere differentieret anvendelse af træ, kan føre til at det trykimprægnerede træ også angribes fra den ‘lette” ende – hvor imprægnering kun er måske påkrævet.

Resterende del af rapport kan rekvireres på mail ved at klikke på mail link -> info@skovtrup.dk

Se også vidensportalen Bæredygtigt Byggeri

Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer, vi har. Træer optager CO₂ under væksten og omdanner det til ilt. Træ oplagrer CO₂ både under væksten og når vi bruger det til byggeri, møbler, mv. – man kan sige, at det kommer i CO₂ banken. Derved udledes der mindre CO₂ til klimaet og vi mindsker risiko for klimaforandringer.
Træ har altid været brugt i byggeri. I forhold til beklædning af moderne byggeri må vi skelne mellem det træ, som vi imprægnerer med giftige stoffer og træ, der er imprægneret fra naturens side.

Træ er et spændende materiale med mange muligheder. Der findes mange sorter og kvaliteter. Træ er et godt og holdbart byggemateriale. I moderne byggeri er træ ikke det mest almindelige materiale. Der bliver brugt store mængder af træ, der er imprægneret med giftige stoffer, som gør det problematisk ved bortskaffelse, og som afgiver giftige stoffer ved afgasning og udvaskning.

Råmateriale
Robinie/Akacie, Thuja og Eg er eksempler på sorter med højt indhold af selvimprægnerende stoffer. Robinie og eg er hårde træsorter og er dermed ekstra vandafvisende og slidstærke.

Douglas, lærk og gran er andre gode træsorter, som dog har et lidt mindre indhold af selvimprægnerende stoffer.

De kan alle vokse i Danmark, men importeres også ofte fra plantager i Østeuropa, og fra de andre skandinaviske lande.

I bæredygtigt byggeri undgår man ofte at bruge tropisk træ, da det jo kræver meget transport, men også fordi det kan være med til true biodiversitet og lokale folks muligheder. Hvis man alligevel vælger at bruge tropisk træ kan man gå efter træ, der er FSC-mærket.¹

En mulighed til udvendig beklædning eller f.eks. til terrassebrædder er at bruge varmebehandlet træ, f.eks. asketræ. Det kaldes også thermoask. Ved at opvarme træet til mellem 180 og 220° i en periode på op til 36 timer, kan man opnå en række egenskaber: træet vil optage mindre fugt og træets indhold af sukker bliver lavere. Derved bliver træet mindre modtageligt for svampe og råd. Thermoask har derfor en længere holdbarhed og har ikke behov for overfladebehandling eller anden vedligeholdelse. Man kan også varmebehandle andre træsorter.

¹ Forkortelsen FSC står for Forest Stewardship Council.
Tekst fra Vidensportalen – Bæredygtigt Byggeri

Har du spørgsmål?
Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk
Ønsker du at komme retur til forsiden – klik her!

Scroll to Top